"กรมการข้าว" หนุนโรงสีปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

Image

"กรมการข้าว" หนุนเกษตรกร-ผู้ประกอบการให้นำระบบการผลิต ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านข้าวคุณภาพ ไปปฏิบัติเพื่อขอการรับรอง พร้อมตรวจสอบ-รับรองการปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงสีข้าวให้ได้รับรองมาตรฐาน GMP การันตีข้าว หจก.โรงสีวัฒนาวานิช ปฎิบัติได้ตรงตามมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การปฏิบัติที่ดีของโรงสีข้าวหรือโรงสีข้าว GMP เป็นมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม มกษ.4403 จะครอบคลุมถึงสุขลักษณะของการผลิตและกระบวนการผลิตของโรงสีข้าว ตั้งแต่กระบวนการตรวจรับ การลดความชื้น การทำความสะอาด การกะเทาะเปลือก การขัดสี และการคัดแยกคุณภาพ รวมถึงการบรรจุ และการเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่ง เพื่อให้กระบวนการผลิตได้มาตรฐานและปลอดภัย เหมาะสำหรับนำไปบริโภคต่อไป

กรมการข้าวมีการตรวจประเมินโรงสีข้าว มีด้วยกัน 5 ข้อกำหนด ตาม มกษ.4403 คือ 1.สถานที่ผลิต 2.การควบคุมการปฏิบัติงาน 3.การบำรุงรักษา 4.สุขลักษณะ และ 5.การอบรม ซึ่งผู้ประกอบการโรงสีข้าวสนใจในการขอรับรองมาตรฐาน สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ กรมการข้าว สำหรับ หจก.โรงสีวัฒนาวาณิชย์ ถือว่าเป็นโรงสีที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ.4403 GMP ได้ตามที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนด ประกอบกับตัวผู้ประกอบการโรงสีเองมีความใส่ใจการผลิตข้าวตามคุณภาพของ GMP และได้ติดต่อประสานงานให้กรมการข้าวไปตรวจรับรองให้ เพื่อให้โรงสีข้าวได้รับรองมาตรฐาน GMP ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจจากข้าวในโรงสีนี้

อย่างไรก็ตาม กรมการข้าวมีภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมโรงสีข้าวตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว GMP จึงจำเป็นต้องส่งเสริมโรงสีข้าวให้พัฒนาระบบการผลิตในโรงสีข้าว ให้ได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อผลิตสินค้าข้าวคุณภาพปลอดภัย ตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว GMP และเกษตรกรที่ส่งข้าวให้กับโรงสีนั้นต้องผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานทั้งข้าว GAP หรือข้าวอินทรีย์ ได้อย่างครบวงจรอีกด้วย

ด้าน นายพิชชากร วานิชานนท์ ผู้จัดการทั่วไป หจก.โรงสีวัฒนาวานิช กล่าวว่า ทางโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกมาจากกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี มีชาวนาเข้ามาขายและมีการสุ่มตัวอย่างตรวจ และประเมินราคาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มาขายข้าวเปลือกกับทางโรงสี หลังจากนั้นเมื่อได้ข้าวเปลือกมาแล้ว นำเข้าสู่กระบวนการผลิต ขั้นตอนแรกจะนำข้าวเปลือกผ่านตู้อบ เพื่อลดความชื้นและการเก็บบรรจุใส่ไซโลผ่านสายพานลำเลียงเข้าสู่ เครื่องสี กระบวนการขัดสีข้าว แปรรูปจากข้าวเปลือกกะเทาะเปลือกเป็นข้าวกล้อง และข้าวกล้องขัดสีออกมาเป็นข้าวสาร และนำใส่บรรจุถุง เพื่อไว้ใช้สู่กระบวนการถัดไป ซึ่ง หจก.โรงสีวัฒนาวานิช เป็นโรงสีที่ได้มาตรฐาน GMP จากกรมการข้าว กรมการข้าวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจข้าวเปลือก ว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่ โดยขั้นตอนการผลิตถูกต้องตามมาตรฐาน GMP โดยส่วนใหญ่ 80-90 % จะขายให้กับผู้ส่งออก ส่วนที่เหลือจะขายให้แก่ผู้ซื้อข้าวรายย่อย และขายให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อจากโรงสีเพื่อนำไปขายต่อ.